Sneed-Jet Titan墨水

Sneed-Jet Titan墨水

Sneed-Jet Titan Ink系列提供七种不同的油墨颜色;黑色,白色,黄色,红色,蓝色,绿色和无形。这些墨盒用于SEEED-Jet Titan系列打印机中,可轻松打印日期代码,批号,批量代码,条形码,徽标以及更多类型的基板。

SNEED-JET Titan墨水用于内联喷墨编码器以及便携式手持式喷墨打印机型号。轻松打印玻璃,塑料,金属,纺织,管,混凝土等等!将墨盒从一种类型的墨盒更换为另一种类型可以在30秒内轻松完成!

常见问题 - ST-300和ST-301之间有什么区别?

与ST-300相比,ST-301提供稍微更好的粘附和干燥时间。


SNEED-JET ST-300 BLACK
SNEED-JET ST-300黑色
定期价格 $159.00
SNEED-JET ST-301 Black
SNEED-JET ST-301黑色
定期价格 $169.00
SNEED-JET ST-320 WHITE
SNEED-JET ST-320白色
定期价格 $209.00
SNEED-JET ST-330 Red
SNEED-JET ST-330红色
定期价格 $199.00
SNEED-JET ST-340 YELLOW
SNEED-JET ST-340黄色
定期价格 $209.00
SNEED-JET ST-350 BLUE
SNEED-JET ST-350蓝色
定期价格 $199.00
SNEED-JET ST-360 Green
SEEED-JET ST-360绿色
定期价格 $199.00
SNEED-JET ST-370 INVISIBLE
SNEEED-JET ST-370看不见
定期价格 $199.00